Tổ Lý luận chính trị - GDQPAN - GDTC

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 1 - Dãy nhà 5 tầng (Đối diện cổng chính) - Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: (+84)02183.858.245

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí, chức năng
Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác tổ chức bộ máy
a) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, viên chức và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường;
b) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; đầu mối nghiên cứu, lập đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị, tổ chức thuộc Trường.
c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Hiệu trưởng quyết định ban hành, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định, quy tắc, nội quy trong nội bộ Trường đảm bảo thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ;
d) Đề xuất, trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các hội đồng tư vấn, tham mưu; các ban, tiểu ban giúp việc; tổ công tác, ban quản lý dự án, đề án, chương trình có sử dụng nhân sự của Trường (trừ các công việc có tính chất chuyên môn thường xuyên của các đơn vị);
đ) Thường trực các Hội đồng Lương, Hội đồng tuyển dụng CBVC, Hội đồng xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với CBVC, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật. Là thành viên các hội đồng, các ban công tác khác của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.
2.2. Công tác quản lý nhân sự
a) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu CBVC theo chức danh nghề nghiệp các đơn vị trực thuộc;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức xét chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho CBVC và NLĐ;
c) Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn thuộc khoa và tương đương;
d) Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trường thực hiện các bước trong quy trình công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường;
đ) Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng quyết định về việc thuyên chuyển công tác, thôi việc đối với CBVC và NLĐ theo đúng quy định hiện hành;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện quản lý CBVC và NLĐ: theo dõi, đánh giá lao động và kết quả lao động hằng tháng, năm theo quy định; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác, tham quan ở trong nước và ngoài nước, tiếp nhận CBVC đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc;
g) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ CBVC phù hợp với tiêu chuẩn chung và yêu cầu của Trường. Quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng CBVC và NLĐ trong toàn Trường;
h) Lập kế hoạch tuyển dụng lao động và đề xuất phương án tuyển dụng cho các đơn vị; phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với lao động hợp đồng. Thực hiện các thủ tục trình Hiệu trưởng ký hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và hợp động lao động vụ việc phục vụ nhu cầu công tác của trường;
i) Lưu trữ, cập nhật thông tin hồ sơ cán bộ, sổ sách, báo cáo, các biểu mẫu thống kê về nhân sự theo quy định; theo dõi tăng giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ văn bản của CBVC và NLĐ theo hồ sơ đang quản lý tại phòng; lưu trữ danh sách, địa chỉ của CBVC và NLĐ chuyển công tác hoặc nghỉ hưu;
k) Cấp mới, làm lại, thu hồi hủy bỏ Thẻ công chức, viên chức cho CBVC và NLĐ trong toàn Trường theo quy định hiện hành;
l) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức bộ máy, quản trị nhân sự trong phạm vi toàn Trường. Quản trị Phần mềm Quản lý CBVC và NLĐ, quản trị Website Phòng Tổ chức Cán bộ.
2.3. Công tác chế độ, chính sách
a) Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện các quy định có liên quan đến chế độ tiền lương, tiền công đối với CBVC và NLĐ trong Trường; tham gia đề xuất các phương án quản lý, phân phối các nguồn thu đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng;
b) Theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động của CBVC và NLĐ theo quy định của Trường và pháp luật; xác nhận ngày công lao động, hệ số lương, tiền công, các khoản phụ cấp và cung cấp các dữ liệu lao động cho Phòng Kế hoạch - Tài chính để chi trả lương và các khoản thu nhập khác cho CBVC và NLĐ trong Trường; đối chiếu kiểm tra số tăng, giảm về lương CBVC hằng tháng, quý, năm;
c) Theo dõi và tổ chức xét duyệt lương, phụ cấp, nâng bậc lương cho CBVC theo quy định; xác nhận hồ sơ vay vốn của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác cho CBVC và NLĐ;
d) Quản lý sổ và cấp sổ bảo hiểm xã hội; theo dõi thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và làm thủ tục nghỉ hưu cho CBVC và NLĐ thuộc Trường;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động và các chế độ khác đối với CBVC thực hiện nhiệm vụ giảng dạy;
e) Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo hiểm thân thể, bảo hộ lao động đối với CBVC và NLĐ; làm các thủ tục cho CBVC và NLĐ nghỉ việc riêng: giấy nghỉ phép năm, nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm, thai sản...
g) Đăng ký, cấp phát, làm lại Thẻ bảo hiểm y tế cho CBVC và NLĐ; thực hiện các thủ tục đề nghị thay đổi nơi khám chữa bệnh.

2.4. Công tác tổng hợp
a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quản lý công tác giao ban, tổng hợp và thống kê trong toàn Trường; công bố các số liệu thống kê hằng tháng, quý, năm của Trường;
b) Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác tháng, học kỳ, năm học và lịch công tác hằng tuần của Trường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch và lịch công tác đã được phê duyệt;
c) Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ công tác tháng, quý, năm của Trường và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
d) Thường trực tổ chức Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt, Hội nghị CBVC và NLĐ hằng năm của Trường; tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề, tổng kết năm học; thư ký các cuộc họp, hội nghị và ra thông báo kết luận các cuộc họp, hội nghị do Hiệu trưởng hoặc các Phó Hiệu trưởng chủ trì, phân công;
đ) Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hằng năm, hằng tháng, kế hoạch thực hiện các kết luận của lãnh đạo Trường, đồng thời phải đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó;
e) Làm đầu mối thông tin giữa lãnh đạo Trường với các đơn vị trực thuộc, giữa Nhà trường với cấp trên và các cơ quan ngoài trường; phối hợp các hoạt động với Văn phòng Đảng uỷ, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Trường.
g) Là đầu mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng và tiếp xúc báo chí; chủ trì điều hành chương trình các cuộc họp báo (nếu có); tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2.5. Công tác khác
a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
b) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách; c) Thừa lệnh Hiệu trưởng ký xác nhận các văn bản, giấy tờ liên quan đến CBVC và NLĐ theo thẩm quyền được giao;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

II. Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ TĐ.Chuyên môn Điện thoại Email
1 Quách Công Sơn

Trưởng phòng, Quản lý công việc chung

Thạc sỹ Lý luận chính trị, Kinh tế

   
2 Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng phòng, Phụ trách công tác Thanh tra

Thạc sỹ Lịch sử

   
3 Nguyễn Thị Hồng
Giảng viên, Nhân viên kiêm nhiệm công tác Thanh tra

Thạc sỹ Chính trị

   
4 Lê Thành Nam
Giảng viên, Nhân viên Kiêm nhiệm công tác Tổ chức cán bộ

Thạc sỹ Khoa học Máy tính

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« January 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Chuyên mục