Cơ cấu tổ chức nhà trường năm 2023

1. Tổ chức của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình bao gồm:

a) Hội đồng trường;

b) Hiệu trưởng, PHiệu trưởng;

c) Các phòng chức năng hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Các khoa, tổ chuyên môn;

đ) Hội đồng khoa học và đào tạo và các hội đồng tư vấn khác (nếu có);

e) Trường thực hành; trường phổ thông liên cấp;

g) Phân hiệu, tổ chức nghiên cứu và phát triển; đơn vị sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (Thành lập hoặc giải thể tuỳ theo thực tiễn thực hiện nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn).

2. Việc thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình (nếu có) thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (tuỳ theo nhiệm vụ từng năm, từng giai đoạn).

 

3. Việc thành lập, giải thể các đơn vị, tổ chức trực thuộc, thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị, tổ chức được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ trường cao đẳng sư phạm và được cụ thể hóa trong Quy chế này.


WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31