Công đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

 

1. Chức năng nhiệm vụ

1.1. Chức năng

Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình là tổ chức chính trị - xã hội của toàn thể cán bộ, giáo chức, viên chức nhà trường, có các chức năng chủ yếu sau đây:

– Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động về chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần; lợi ích trước mắt, lâu dài của công đoàn viên, của nhà trường; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

– Chức năng tuyên truyền, giáo dục: xây dựng ý thức kỷ luật lao động và nếp sống ‘Văn hóa công nghiệp’; phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công đoàn viên duy trì, thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ về phòng chống các tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiểm hoạ ma tuý học đường.

– Chức năng tham gia quản lý: Công đoàn trường đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan trong phạm vi chức năng của mình; tham gia cùng với Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường trong các cuộc nghị sự để hoạch định giải quyết các chế độ, chính sách đem lại lợi ích cho người lao động; tham gia xây dựng ‘Quy chế dân chủ trong nhà trường’.

– Chức năng xây dựng Đảng: giới thiệu các công đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.

– Chức năng hoạt động xã hội từ thiện: vận động công đoàn viên đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện và ủng hộ đồng bào bị thiên tai…

1.2. Nhiệm vụ

– Tuyên truyền, giáo dục người lao động ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả.

– Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

– Thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, giáo dục, động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể, làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ cơ quan.

– Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong mọi hoạt động của các bộ phận, động viên cán bộ, công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh các mặt công tác trong trường.

– Chăm lo đến lợi ích của người lao động, khi có những vấn đề bất thường thì phải tiến hành hiệp thương, đối thoại, tìm cách giải quyết theo đúng pháp luật. Bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy mọi tiềm năng của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

– Tham gia cùng với chính quyền xây dựng các chính sách, chế độ về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và các chính sách xã hội khác liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của người lao động.

– Đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ về lao động.

– Chăm lo đời sống văn hóa, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức nghỉ ngơi, du lịch cho cán bộ, công đoàn viên.

– Tham gia quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể phục vụ lợi ích của cán bộ, công đoàn viên.

– Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội và các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

– Tham gia việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của người lao động theo pháp luật; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.

2. Mối quan hệ công tác giữa Công đoàn trường với các đơn vị khác trong Trường

Công đoàn trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ; dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tất cả cán bộ, công đoàn viên trong trường. Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát các công việc của Nhà trường.

Cùng với Ban Giám hiệu, trưởng các Phòng, các Khoa, Bộ môn… của Nhà trường thực hiện Quy chế dân chủ cở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công đoàn viên trong toàn trường. Tổ chức vận động tất cả các cán bộ, công đoàn viên trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Phối, kết hợp với các tổ chức khác trong trường (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên,…) thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện trong toàn trường.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Ban Chấp hành và các Ban của Công đoàn trường

Ban Chấp hành công đoàn Trường có 09 thành viên:  gồm 3 Uỷ viên thường vụ (trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch) và 06 uỷ viên. Các Ban trực thuộc, bao gồm:

1) Uỷ ban kiểm tra;

2) Ban Nữ công;

3) Ban Thanh tra nhân dân.

3.2. Tổ Công đoàn bộ phận

Tính đến hết 31/12/2022, Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có trên 150 công đoàn viên, sinh hoạt ở 10 tổ Công đoàn bộ phận.

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30