Ban hành quyết định chuẩn đầu ra 2010

Written by  03 15, 2020

Thực hiện thông báo của Bộ Giáo Dục và đào tạo, trường CĐSP Hoà Bình đã hoàn thành chuẩn đầu ra như sau:


Về việc công bố Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ chính quy

Trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/05/2009 về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng;

Căn cứ Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Đại học năm học 2009-2010;

Căn cứ Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ngày 13/01/2010;

Xét đề nghị của trưởng phòng Đào tạo – NCKH; phòng TTr -KT-ĐBCL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ chính quy của 20 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng và 03 ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp (Kèm theo nội dung quy định chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo).

Điều 2. Chuẩn đầu ra này được áp dụng cho các ngành đào tạo Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy kể từ năm học 2009 – 2010.

Điều 3. Căn cứ Chuẩn đầu ra được ban hành, các khoa, tổ chuyên môn trực thuộc, các cá nhân, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai thực hiện và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình đào tạo nhằm đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái độ và vị trí làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp của các ngành đào tạo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Các ông (bà) trưởng phòng, khoa, tổ chuyên môn trực thuộc, các giảng viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 19:38
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Chuyên mục