Khoa Bồi dưỡng & Giáo dục nghề nghiệp

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Tầng 2 - Nhà A2 -  Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình

- Điện thoại: 

- Email: 

 Khoa Tiểu học - Trung học cơ sở và Liên kết đào tạo

a) Vị trí, chức năng:

a1. Vị trí: Là đơn vị chuyên môn, trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

a2. Chức năng

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học, THCS; đào tạo học sinh, sinh viên các ngành ngoài sư phạm;

- Liên hệ với các trường đại học tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý học viên các lớp đào tạo liên kết đại học tại trường;

- Tổ chức và phối hợp triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên khi được cơ quan cấp trên giao;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc, các cá nhân, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bồi dưỡng giảng viên, nhân viên của nhà trường, của ngành theo quy định của cơ quan cấp trên.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của đơn vị;

- Thực hiện đầy đủ các quy định theo điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tổ chức và hoạt động của trường và các quy định hiện hành liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của khoa;

- Triển khai kế hoạch của nhà trường: Kế hoạch đào tạo; thanh tra, kiểm tra; bồi dưỡng; khảo thí và đảm bảo chất lượng; nghiên cứu khoa học; tổ chức nhân sự; hành chính, tài chính; thi đua, khen thưởng; công tác học sinh, sinh viên và các kế hoạch khác của nhà trường;

- Chủ động phối hợp với các trường Đại học trong liên kết đào tạo đại học, đại học liên thông VLVH để tổ chức xét điều kiện tuyển sinh, thi các kì thi học phần, tốt nghiệp, phát bằng…; quản lý học viên trong thời gian học tại trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác bồi dưỡng CBQL các trường MN, TH, THCS theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT;

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình giáo dục và đào tạo học sinh, sinh viên của Khoa;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên thuộc khoa quản lý;

- Thực hiện phân công chuyên môn và quản lý viên chức của khoa theo quy định của Luật viên chức; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức; quản lý học sinh, sinh viên, học viên của đơn vị;

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ liên kết đào tạo, bồi dưỡng do khoa quản lý;

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Lãnh đạo Khoa

- Trưởng khoa; từ 01 đến 02 Phó trưởng khoa. Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa có trình độ từ Thạc sỹ trở lên;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng khoa:

+ Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

+ Quản lý giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; thanh tra; khảo thí và đảm bảo chất lượng; thi đua, khen thưởng; cơ sở vật chất, tài sản; các tổ chức đoàn thể của đơn vị. Triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường tại đơn vị;

+ Xây dựng cơ chế phối hợp với các khoa, tổ, các phòng, ban và các tổ chức đoàn thể của trường trong lĩnh vực công tác có liên quan;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng khoa:

Tham mưu, đề xuất ý kiến giúp việc cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm điều hành các nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công.

c2. Giảng viên

- Số lượng: Từ 06 - 08 người;

 

- Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và giảng viên thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên theo quy chế, điều lệ; thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn thực hiện Thông tư 36 về quy định chế độ làm việc đối với giảng viên; thực hiện các nghĩa vụ của cán bộ, viên chức trong quy chế chuyên môn, các quyền và nghĩa vụ, nhiệm vụ khác của viên chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức

TT Ảnh Đại diện Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn Điện thoại Email
1 Bùi Văn Dược

 Trưởng khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Ngữ văn

   
2 Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ, chuyên ngành Lịch sử

   
3 Nguyễn Thị Kim Cúc
Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Ngữ văn

   
4 Ngô Thị Hoa
Giảng viên, Giáo vụ khoa

Cử nhân SP Toán- Lý

   
5 Mai Huệ Giảng viên

Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Giáo dục

   
Lương Thị Nhàn Giảng viên

Cử nhân

   
Lỗ Thị Nhung Giảng viên

Thạc sỹ chuyên ngành Tiếng anh

   
  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« May 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Chuyên mục