Cơ sở Giáo dục Mầm non thực hành Hoa Sen

THÔNG TIN CHUNG

- Địa chỉ: Dãy nhà thực hành Mầm non

- Điện thoại: 

- Email: 

Cơ sở Giáo dục mầm non thực hành Hoa Sen (Tuỳ theo điều kiện thực tế có thể thành lập Trường Mầm non theo quy định của pháp luật)

a) Vị trí, chức năng:

a1. Vị trí: Là cơ sở giáo dục thực hành; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; trực thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình.

a2. Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác thực hành, NVSPTX, thực tập cho SV, HV ngành GDMN; nghiên cứu và ứng dụng khoa học chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 18 tháng tuổi đến sáu tuổi; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dạy năng khiếu cho trẻ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển Cơ sở theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường;

- Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường công lập; quản lý, sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục;

- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục;

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phạm vi được phân công; thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền;

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;

- Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

c) Cơ cấu tổ chức

c1. Ban Lãnh đạo Cơ sở

- Trưởng Cơ sở và 01 - 02 Phó trưởng Cơ sở;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban lãnh đạo Cơ sở:

Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; có trách nhiệm giải trình khi cần thiết. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định. Xây dựng kế hoạch phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, nhân viên; động viên và tạo điều kiện cho giáo viên và nhân viên tham gia các hoạt động đổi mới giáo dục; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển giáo viên, giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm phó hiệu trưởng.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường. Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện xã hội hoá giáo dục; phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

 Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

c2. Các tổ chuyên môn (CM): Tổ CM nhà trẻ; Tổ CM Mẫu giáo; Tổ Văn phòng

c3. Giáo viên: hợp đồng với giáo viên có đủ điều kiện, trình độ và năng lực theo quy định.

- Nhân viên phục vụ: hợp đồng với nhân viên có đủ điều kiện và trình độ theo quy định. Ngoài ra, sử dụng một số nhân viên phục vụ của trường CĐSP Hòa Bình làm công tác kiêm nhiệm (chỉ thực hiện khi được Hiệu trưởng phê duyệt);

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định;

 

- Tùy theo sự phát triển và nhiệm vụ của từng thời kỳ, Hiệu trưởng có thể điều chỉnh tổ chức bộ máy của Cơ sở đảm bảo quy định theo Điều lệ trường mầm non và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 

Thứ tự Ảnh đại diện Họ tên Chức vụ Trình độ Điện thoại Email
1  Hoàng Ngọc Mai Trưởng cơ sở Thạc sĩ, GDMN    
2    Bùi Thị Ngà Phó trưởng cơ sở       
     Bùi Thị Hương  Tổ trưởng tổ MG      
    Quách Thị Hiện   Giáo viên      
     Bùi Thị Việt Trinh        
    Cấn Thị Long        
    Bùi Thị Phương        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
3            
             
       Tổ phó tổ MG      
       Giáo viên      
      Giáo viên       
             

 


  1. Bài viết nhiều người đọc
  2. Bài viết ưa thích

WE GO TO SCHOOL FOR A BETTER FUTURE

The french documentary film "Sur le chemin de l'école" (On the way to school) created by Pascal Plisson had a tremendous success in France and abroad. It shows what "going to school" means for four children living in Morocco, Kenya, Argentina and India. It is a fantastic educational tool. Yves sent us the DVD to show it to our students. Although in french, it has english subtitles and the stories it depicts speak for themselves. Not only does the film show the difficulties encountered by the students during their daily journey to school but it also shows the determination of these children and therefore their conscience that being educated is something not to be missed whatever the difficulties are. A spontaneous discussion took place after this event. The students were so enthusiastic that they have been invited to report their emotions, their empathy and their awareness through writings and drawings. These testimonies were then collected and compiled in the following book.

LỊCH - THỜI GIAN

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyên mục