• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 181 /KH-CĐSP                                                                   Hòa Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, đồng thời lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, trường Cao đẳng Sư phạm triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, viên chức đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua yêu nước, đổi mới công tác quản lý giáo dục, dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt; rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tự học và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016-2017, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Tạo bước chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV; đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

- Tạo khí thế sôi nổi trong hoạt động của nhà trường, làm cho phong trào thi đua được sâu rộng, đều khắp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải trở thành động lực thực sự cho sự phát triển; có tác dụng khích lệ, lôi cuốn, cổ vũ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động hăng say làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Hình thức thi đua phải phong phú; nội dung thi đua phải thiết thực; phong trào thi đua đảm bảo tính tự giác, sát điều kiện thực tế của đơn vị, không gây áp lực trong cán bộ, giảng viên và HSSV. Qua phong trào thi đua, phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, điển hình mới trong giảng dạy, trong học tập và trong các hoạt động khác.

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ; thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2016-2017.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 Tạo động lực mạnh mẽ, niềm tin và tính năng động sáng tạo của CBVC trong công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

2. Chỉ tiêu

Công đoàn trường phát động toàn thể CBVC, đoàn viên công đoàn trường phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm học 2016-2017, cụ thể:

a) Về tuyển sinh và đào tạo:

- Hoàn thành trên 50% chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016;

- Trên 30% HSSV xếp loại học tập đạt loại khá trở lên;

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 95% trở lên, trong đó có từ 50% tốt nghiệp loại khá trở lên.

- Đáp ứng đầy đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập.

b) Về nghiên cứu khoa học:

 - Đăng ký từ 10 đến 15 đề tài NCKH cấp cơ sở, cấp tỉnh.

 - Xuất bản 02 nội san khoa học.

c) Công tác tuyên truyền, giáo dục:

 Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, chấp hành nội quy, quy chế đối với CBVC, HSSV; phấn đấu không có CBVC, HSSV vi phạm pháp luật; vận động 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

d) Đào tạo, bồi dưỡng CBVC:

- CBGV được cử đi dự tuyển NCS, Cao học trúng tuyển 100%, đến 2017 có thêm 04 thạc sĩ, toàn trường có tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ sau đại học đạt trên 60%.

e) Thi đua, khen thưởng:

- Xây dựng, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cho Khối thi đua các trường chuyên nghiệp, cao đẳng năm 2016-2017.

f) Chỉ tiêu thi đua:

- 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- 100% tập thể, cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua.

- Có ít nhất 10% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Có từ 10% - 15% CBVC đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

- Có ít nhất 60% giảng viên có đề tài NCKH hoặc sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp khoa học, viết bài nội san khoa học, giáo trình bài giảng.

- Tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được tặng Bằng khen của UBND tỉnh Hòa Bình.

- Công đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc và được tặng Bằng khen của Liên đoàn LĐ tỉnh Hòa Bình.

- 100% tổ Công đoàn được nhận Giấy khen của Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình.

- 100% nữ CBVC đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC

- Động viên CBVC thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, nghiên cứu khoa học, kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới căn bản và nâng cao hiệu quả công tác quản lý năm học 2016-2017.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa bằng nội dung: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học: “Xanh - Sạch – Đẹp – Thân thiện – An toàn”; tiếp tục phát động phong trào chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục…

- Tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Thực hiện kỷ cương nền nếp; đổi mới căn bản toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục” giai đoạn 2014-2019.

- Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở”.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2016-2017.

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ CBGV, nhân viên, HSSV với các hình thức phong phú, thiết thực; tích cực tham các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xã hội từ thiện”, thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

IV. NỘI DUNG CÁC ĐỢT THI ĐUA TRONG NĂM HỌC

Đợt thi đua thứ nhất: Chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám và thành lập An ninh nhân dân Việt Nam, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2-9, ngày khai giảng năm học mới và 60 năm thành lập trường Cao đẳng Sư phạm;  chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 và ngày truyền thống HSSV 9-1.  

Đợt thi đua thứ hai: Chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4, ngày Quốc tế lao động 1-5, ngày sinh nhật Bác 19-5.  

V. GIẢI PHÁP

- Phổ biến, quán triệt phong trào thi đua: Hội đồng thi đua, BCH Công đoàn trường phổ biến và lấy ý kiến toàn thể CBVC của nhà trường về chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua tại Hội nghị CBVC toàn cơ quan; xây dựng và triển khai kế hoạch thi đua đến từng tập thể, cá nhân.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua: Hội đồng thi đua, BCH Công đoàn trường làm công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu ban hành các văn bản chỉ đạo phong trào thi đua.

- Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý các phòng, khoa, bộ môn và tổ trưởng công đoàn trong việc tổ chức phong trào thi đua: Hội đồng thi đua, BCH Công đoàn trường, người đứng đầu các đơn vị và tổ trưởng công đoàn phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện phong trào thi đua, gương mẫu trước tập thể trong phong trào thi đua; vận động CBVC tích cực, tự giác thực hiện phong trào thi đua.

- Kịp thời phát hiện những phát sinh, vướng mắc để điều chỉnh thực hiện phong trào thi đua: Hội đồng thi đua, BCH Công đoàn trường theo dõi phong trào thi đua, tham mưu ban hành các văn bản đôn đốc thực hiện; phát hiện các vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị điều chỉnh kế hoạch thi đua.

- Hội đồng thi đua và BCH Công đoàn trường đề nghị tổ trưởng các tổ công đoàn, trưởng các phòng, trung tâm, khoa, tổ bộ môn và toàn thể CBVC, đoàn viên công đoàn trường tích cực hưởng ứng thực hiện kế hoạch này.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể từng đợt thi đua và triển khai tới các đơn vị.

2. Lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt nội dung thi đua, yêu cầu toàn thể CBGV, nhân viên, HSSV tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động đoàn thể của đơn vị nói riêng và của Nhà trường nói chung.

3. Giao cho Đoàn TN và Hội sinh viên phối hợp thực hiện các công tác liên quan đến HSSV.

4. Kết thúc mỗi đợt thi đua Thường trực Hội đồng TĐ-KT sẽ có hướng dẫn tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các đợt thi đua.

T.M CÔNG ĐOÀN                                                                         T.M HỘI ĐỒNG THI ĐUA

   CHỦ TỊCH                                                                                          CHỦ TỊCH

 

 

 Hà Thị Như                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        Bùi Thị Kim Tuyến

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: