Print this page

Quyết định ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Hệ trung cấp chuyên nghiệp 2015

Written by  03 15, 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành bổ sung Chuẩn đầu ra Các ngành đào tạo trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy trường CĐSP Hòa Bình

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÒA BÌNH

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT, ngày 15  tháng 01  năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2512/BGDĐT-GDCN của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/5/2015 về việc dạy học ngoại ngữ tăng cường trong bậc Trung cấp chuyên nghiệp; 

Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 15 Tháng 3 2020 19:33
Ban Quản trị

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở; đào tạo nguồn nhân lực cho một số lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Website: www.cdsphoabinh.edu.vn