• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP (2018- Nay)

  • Văn phòng: Tầng 4 - Dãy nhà 5 tầng. 
  • Điện thoại:
  • Email: trungtamhotroptgdhn@gmail.com

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Nguyễn Thị Lâm
Chức vụ P. GĐ
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Giáo dục học 
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương May
Chức vụ Giảng viên
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành  
Điện thoại  
Email  
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Phát hiện khuyết tật để tư vấn lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;
2. Thực hiện biện pháp can thiệp sớm người khuyết tật tại cộng đồng để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;
3. Tư vấn tâm lý, sức khỏe, giáo dục, hướng nghiệp để lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp;
4. Hỗ trợ người khuyết tật tại gia đình, tại cơ sở giáo dục và cộng đồng;
5. Cung cấp nội dung, thiết bị, tài liệu dạy và học đặc thù phù hợp với từng dạng tật, mức độ khuyết tật.

: