PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 PDF. In
Tin tức - Mới nhất
Viết bởi Ban quản lý nội dung webiste   
Thứ sáu, 19 Tháng 10 2012 07:49

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

              Số: 459/KH- CĐSP                                            Hòa Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2012   

KẾ HOẠCH

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

                        Kính gửi:  Các tổ công đoàn bộ phận

Năm học 2012 - 2013 là năm học thứ hai, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020; là năm học Công đoàn giáo dục (CĐGD) các cấp tiến hành Đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2012).

Để chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình phối hợp với Công đoàn Nhà trường phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị với mục tiêu và các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU THI ĐUA

1. Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

 1. Tiếp tục đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong toàn ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt" và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh và sinh viên.   

2. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4 và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Tăng cường thực hiện các giải pháp  nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy nghề”. Cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục và đào tạo.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Quy định về đạo đức, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học; xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, chăm lo công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị.

4. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên tham gia các  hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các đơn vị giáo dục, trường học thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp.

5. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Nhà trường trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và có tác dụng cao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Đại hội Công Đoàn giáo dục các cấp và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 được thực hiện 1 đợt; cuối đợt có tổng kết, đánh giá, tuyên dương khen thưởng tập thể và cá nhân xuât sắc (mỗi tập thể giới thiệu 01 cá nhân xuất sắc gửi nhà trường)

 2. Căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao, mỗi đơn vị trực thuộc và tổ công đoàn triển khai đến toàn thể CBGV, nhân viên, HSSV và phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong đợt phát động thi đua gửi cho  Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường trước ngày 16/11/2012.

Yêu cầu tổ công đoàn bộ phận, giáo viên chủ nhiệm phát động đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên trong Nhà trường./.

TM. CÔNG ĐOÀN                                                                     HIỆU TRƯỞNG

     P. CHỦ TỊCH

                             

         (Đã ký)                                                                                        (Đã ký)                      

   Vương Thị Mai                                                                           Lê Quốc Thái

 

 Nơi nhận

- Như kính gửi;

- BTV Đảng ủy, BGH;

- Lưu: VP, VP Công đoàn, TĐKT.

 

 

Liên kết tới diễn đàn

Bảng quảng cáo

Một số hình ảnh

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Tuyển sinh 2015

Liên kết