Đăng ký dịch vụ vsp gia re, thiet ke web, tho dien nuoc, sửa đường ống nước, sua chua dien nuocsua dien nuoc uy tín được nhiều người tin dùng!

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2012- 2013
Tin tức - Mới nhất
Viết bởi Ban quản lý nội dung webiste   
Thứ tư, 26 Tháng 9 2012 17:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

           

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         Hoà Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2012

                    

                     Kính gửi :    - Các Khoa, Phòng, Tổ chuyên môn;

                                         - Các tập thể học sinh, sinh viên.

  

        Thực hiện hướng dẫn số 1686/SGD&ĐT - VP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình về việc Phát động phong trào thi đua yêu nước năm học 2012 – 2013;

     Trường Cao đẳng Sư phạm Hoà Bình Phát đông phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên lập thành tích chào mừng năm học 2012 – 2013 như sau:

I. Mục tiêu , nhiệm vụ của phong trào thi đua:

    Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 39 – CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; triển khai sâu rộng Luật thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV, học viên trong toàn trường.

    Toàn trường phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

-         Tiếp tục đổi mới công tác quản lí giáo dục;

-         Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục;

-         Chăm lo đầu tư và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quả lí giáo dục;

-         Tiếp tục đổi mới công tác tài chính, tăng cường CSVC, thiết bị giáo dục;

-         Quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục dân tộc trong nhà trường;

-         Hoàn thành tốt tất cả các lĩnh vực công tác trong năm học 2012 – 2013.

II. Nội dung thi đua, khen thưởng: Tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí

- Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lí giáo dục, triển khai có hiệu quả các Thông tư Liên Bộ về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện “Quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020”, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục và quản lí nhà trường. Thực hiện đổi mới công tác thông tin tuyên truyền; tổng hợp thông tin từ các đơn vị để giải quyết kịp thời các vấn đề của nhà trường;

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai trong giáo dục, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, BGH trong việc quản lí thu – chi tài chính, quản lí công tác tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc 3 công khai trong nhà trường; đẩy mạnh hoạt động khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục, coi đây là một công cụ để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo hướng đảm bảo yêu cầu đánh giá  kết quả và phát huy năng lực, sở trường của người học góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 993/QĐ – UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện đề án “Nâng cao năng lực công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”

-  Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, khắc phục tình trạng thiếu giáo trình, tài liệu trong một số bộ môn.Tích cực chỉ đạo đơn vị xây dựng thư viện nhà trường đạt thư viện trường học tiên tiến xuất sắc, xây dựng nhà trường đạt đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

-  Chăm lo đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục; tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhân viên; khắc phục tình trạng thiếu giảng viên dạy một số bộ môn; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên nhất là các cán bộ, giảng viên đi học, hợp đồng;

- Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng sao cho tiết thực, hiệu quả, đúng Luật thi đua khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ; tăng cường công tác tuyên truyền trong thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình về các lĩnh vực.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học, công tác đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo, chuyển hướng mạnh mẽ việc đào tạo theo nhu cầu xã hội; tăng cường các giải pháp để giảm tỉ lệ học sinh, sinh viên yếu, kém và HSSV bỏ học, tăng tỷ lệ HSSV khá, giỏi, xuất sắc trong học tập và rèn luyện;

- Tiếp tục thực hiện mở rộng quy mô; đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo; rà soát và đổi mới chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của HSSV; đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá nâng cao uy tín và thương hiệu của nhà trường ; tích cực đề nghị Bộ GD&ĐT đổi tên trường thành trường Cao đẳng Hòa Bình;

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả và sáng tạo cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của nhà trường. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên; năng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục;

- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, triển khai sâu rộng cuộc vân động “ Hai không” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh, sinh viên tích cực” và các hoạt động về: Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thi nữ cán bộ, giáo viên khéo tay ngành GD&ĐT lần thứ II do Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng;

- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày lễ lớn như: Khai giảng, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập Quân đội nhân dân và

quốc phòng toàn dân 22/12, ngày 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, ngày

sinh nhật Bác 19/5…

- Hưởng ứng và tham gia ủng hộ các đợt quyên góp như : Ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ xã hội từ thiện, quỹ đền ơn đáp nghĩa v.v…

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Tập trung chỉ đạo công tác y tế học đường, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

3. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục

 - Thực hiện tốt kế hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Giáo dục và chương trình phát triển ngành Sư phạm, trường sư phạm giai đoạn 2011 – 2020 của Sở GD&ĐT;

- Tổ chức tốt việc đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên, nhân viên trong nhà trường;

- Thực hiện việc đánh giá, phân loại giảng viên chính xác trong các đợt thanh tra, kiểm tra;

- Tổ chức và thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với nhà giáo và HSSV, học viên.

4. Quan tâm chăm lo phát triển giáo dục dân tộc trong nhà trường

   Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trong nhà trường.

5. Công tác kế hoạch, tài chính và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục

   Từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất kỹ thuật trường học, trong đó tập trung xây dựng chuẩn về phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, cơ sở thực hành; xây dựng lại khu làm việc của các phòng, ban, khoa; sửa chữa khu ký túc xá cho HSSV ….

 III. Kế hoạch triển khai:

   Nội dung trên được cụ thể hóa trong từng đợt thi đua gắn với dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm học.

Cụ thể:

  Đợt I: Từ tháng 9 đến 20/11/2012 : Chào mừng khai giảng và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo VN 20/11.

 Đợt II: Từ 21/11 đến 22/12/2012: Chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân VN .

 Đợt III:  Từ tháng 1/2013 đến tháng 26/3: Chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

 Đợt IV: Từ tháng 4 đến 10/6: Chào mừng ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5, kết thúc năm học.

IV. ĐỐI TƯỢNG : Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường.

                      NỘI DUNG THI ĐUA ĐỢT I ( TỪ 23/9 ĐẾN 20/11/2012)

I. Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày khai giảng năm học mới và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

A. Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tổ chức hoạt động của trường; thực hiện tốt các cuộc vận động do Bộ Chính trị và cấp trên phát động và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành.

2. Giảng dạy theo đúng nội dung, chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường quy định; viết giáo trình, phát triển tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập theo sự phân công của trường, khoa, tổ bộ môn; giờ dạy và hồ sơ chuyên môn đạt chất lượng cao trong đợt thanh tra, kiểm tra.

3. Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tự học tự và nghiên

cứu khoa học, đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp quản lí, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy góp phần đắc lực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

4. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của HSSV, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HSSV; tích cực giúp đỡ, hướng dẫn HSSV trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư tưởng, đạo đức tác phong, lối sống; là tấm gương tốt cho HSSV noi theo.

5. Đảm bảo ngày, giờ công, có nhiều cải tiến, sáng kiến trong công tác, phục vụ nâng cao hiệu quả và chất lượng làm việc.

6. Chủ động tạo phong trào và nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, những đợt sinh hoạt tập thể.

7. Cùng tập thể khoa, phòng, tổ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội .

8. Hoàn thành tốt các công tác khác được trường, khoa, bộ môn giao.

B. Đối với học sinh, sinh viên:

1. Chấp hành tốt cỏc chủ trương, chớnh sỏch của Đảng, phỏp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, điều lệ nhà trường.

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi học đường, khu nội trú, nơi công cộng.

3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của nhà trường như: đi học đều và đúng giờ, chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt; thực hiện tốt nghĩa vụ của HSSV; học tập, kiểm tra học trình, thi học phần, học kỳ đạt kết quả cao; đóng học phí đủ và đúng thời hạn theo quy định.

5. Tham gia lao động và hoạt động xã hội như:  tham gia đầy đủ và chất lượng các buổi sinh hoạt tập thể, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao,  hoạt động văn hóa, xã hội, hoạt động từ thiện,  hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của nhà trường.

6. Tích cực tham gia phòng và chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học hộ, thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác. Kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, BGH nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử  hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của học sinh, sinh viên.

7. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn khác

như:  Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp, gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng, đánh bạc dưới mọi hình thức.

8. Phòng chống và kịp thời phát hiện những trường hợp:  sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hóa chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trườngvà các hành vi vi phạm đạo đức khác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-  Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2012 đến 20/11/ 2012.

-  Hàng tháng có sơ kết, đánh giá, xếp loại kết hợp trong Hội nghị giao ban.

- Tháng 11: Sơ kết, đánh giá, khen thưởng( Căn cứ trên kết quả đạt được trong từng tháng)

IV. Chỉ tiêu và giải pháp:

- Chỉ tiêu: 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV của trường tham gia đầy đủ đạt hiệu quả.

- Giải pháp:

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lí nhà trường, khoa,

phòng, tổ, lớp, chi đoàn và vai trò tham mưu, phối hợp của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

2. Trên cơ sở các nội dung đã phát động, các đơn vị khoa, phòng, tổ chuyên môn, các tập thể học sinh sinh viên tích cực hưởng ứng, phấn đấu đạt thành tích cao trong đợt thi đua.

3. Đánh giá công khai, công bằng có tác dụng tích cực đến bản thân cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học.

V. YÊU CẦU:

- Lãnh đạo khoa, phòng và các Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị trực tiếp đôn đốc, động viên, theo dõi, nhắc nhở và rút kinh nghiệm nhằm hướng các hoạt động đi đúng chủ đề đợt thi đua.

- Trong quá trình thực hiện, có gì cần trao đổi xin gặp thường trực thi đua hoặc đ/c Đồng Thị Lân - Chủ tịch công đoàn trường.

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

        Đồng Thị Lân                                                            Lê Quốc Thái

           (Đã ký)                                                                            (Đã ký)

Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng Thị Lân- Chủ tịch Công đoàn

 

Liên kết tới diễn đàn

Bảng quảng cáo

Một số hình ảnh

  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5

Tuyển sinh 2015

Liên kết