• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số: 182 /KH-TĐKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa  Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

 KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 1

Chào mừng ngày Cách mạng tháng Tám và thành lập An ninh nhân dân Việt Nam, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2-9, ngày khai giảng năm học mới và 60 năm thành lập trường CĐSP, chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20 -10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 và ngày truyền thống HSSV 09-01

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và của tỉnh trong giai đoạn mới, nhà trường phát động phong trào thi đua đợt 1 tới toàn thể CBVC và HSSV trong toàn trường với các nội dung cụ thể  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, viên chức lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua yêu nước, đổi mới công tác quản lý giáo dục, dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt; rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực công tác, tự học và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh.

2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, viên chức lao động nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Nhà trường và của ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể của nhà trường, đơn vị vững mạnh.

II. YÊU CẦU

- 100% CBVC và HSSV trong toàn trường tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung kế hoạch thi đua do Nhà trường phát động.

- Các nội dung thi đua phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo mọi điều kiện để cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên có cơ hội thể hiện hết tài năng của mình, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ ngày 08/8/2016  đến ngày 01/01/2017

2. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Sư Phạm Hòa Bình

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường

- Đoàn viên, HSSV trong nhà trường

V. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ nhà giáo, cán bộ, viên chức thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, những chủ trương  đổi mới của ngành; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, hướng tới 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, 25 năm tái lập ngành GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt”, “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được cụ thể hóa bằng nội dung: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện – An toàn”. Triển khai thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

3. Tuyên truyền thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở”; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thực hiện “Ngôi trường không khói thuốc”, “Trường học an toàn về an ninh, trật tự”.  Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, thường xuyên, tích cực rèn luyện sức khỏe, tham gia giải thể thao do Công đoàn ngành tổ chức.

4. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, viên chức lao động với các hình thức phong phú, thiết thực; tích cực tham các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

5. Tổ chức tốt việc phát triển đoàn viên mới, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng và xem xét kết nạp.

6. Đăng ký mô hình điển hình, giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong các tập thể.

VI. HÌNH THỨC THI ĐUA

1. Đối với đơn vị chuyên môn

Chấp hành các quy chế, nội quy, quy định của nhà trường, đảm bảo kỉ cương và nền nếp dạy học.

- Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, vị trí và yêu cầu của môn học, ngành học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt khả năng, kiến thức của người học.      

- 100% CBVC tham gia các hoạt động thi đua lập thành tích trên tất cả các mặt hoạt động công đoàn của đơn vị chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành và nhà trường.

-  Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và viết bài nội san khoa học trong năm học 2016-2017.

-  Tích cực tự học, tự nghiên cứu các chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức thực hiện theo các mô hình đã đăng ký và xây dựng.

2. Đối với đơn vị chức năng

 - Tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, làm việc hiệu quả, tham mưu tốt cho nhà trường; đảm bảo giờ làm việc, với tác phong “ Nhanh nhẹn- Lịch sự- Hợp tác”, phòng làm việc sắp xếp “ Khoa học- Sạch - Đẹp”.

-  Tích cực tự nghiên cứu, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến công việc đạt hiệu quả cao.

3. Đối với học sinh, sinh viên

- 100% HSSV thực hiện tốt nội qui, qui định của Nhà trường.

- 100% HSSV tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động.

- 100% HSSV thực hiện tốt an toàn giao thông, an ninh trật tự.

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu tham khảo.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và ngày khai giảng năm học mới.

- Đoàn TNCS HCM tiếp tục thực hiện theo mô hình đã đăng ký và xây dựng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cuối đợt thi đua có tổng kết, đánh giá, tuyên dương khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc.

2. Căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao, mỗi đơn vị trực thuộc và tổ công đoàn triển khai đến toàn thể CBGV, nhân viên, HSSV và phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

3. Danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua (sẽ có hướng dẫn cụ thể) gửi cho Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường trước ngày 10/01/2017 (đ/c Phạm Hằng - phòng HC-QT).

Yêu cầu tổ công đoàn bộ phận, giáo viên chủ nhiệm phát động đến toàn thể đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên trong Nhà trường./.

TM. CÔNG ĐOÀN                                                                             TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

    CHỦ TỊCH                                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

   Hà Thị Như                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                         Bùi Thị Kim Tuyến

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: