• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg  ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 484/UBND-NC ngày 26/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số…

Đọc thêm: Phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 50/UBND-NC ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Phát động phong trào thi đua năm 2017;…

Đọc thêm: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2017

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2017

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2…

Đọc thêm: KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT 2 NĂM 2017

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 181 /KH-CĐSP                                                                   Hòa Bình, ngày 05 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017…

Đọc thêm: Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2016-2017

: