• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Thực hiện Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và…

Đọc thêm: Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cấp ủy năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cấp ủy năm 2016

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH 
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CĐSP HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------…

Đọc thêm: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận trong cấp ủy năm 2016

Nghị quyết Đảng ủy triển khai công tác tháng 5/2016

Nghị quyết Đảng ủy triển khai công tác tháng 5/2016

1. Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên

- Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 4/01/2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;…

Đọc thêm: Nghị quyết Đảng ủy triển khai công tác tháng 5/2016

Đảng ủy

Đảng ủy
  • Văn phòng: Phòng Hiệu Bộ - Dãy nhà 3 tầng
  • Điện thoại:
  • Email:…

Đọc thêm: Đảng ủy

: