• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

  • Văn phòng: Tầng 2 – Dãy nhà 5 tầng
  • Điện thoại: 
  • Email: phongkhaothi.c23@gmail.com

 I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Họ và tên Đặng Trọng Nghĩa
Chức vụ Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Văn học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Bích Ngọc
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Phụ trách  
Trình độ Thạc sỹ
Chuyên ngành Sinh học
Điện thoại  
Email  
 
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Chức vụ Chuyên viên
Phụ trách  
Trình độ  
Chuyên ngành Văn hóa học
Điện thoại  01638479898
Email Diephuonganh@gmail.com 
 

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chức năng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng; nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo về lợi ích của Nhà trường, quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị trực thuộc, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản hành chính, có phạm vi điều chỉnh một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau, trước khi ban hành. Tổ chức công tác xây dựng và ban hành các văn bản áp dụng qui phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo;

- Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Thanh tra việc thực hiện quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui, qui chế cho cán bộ viên chức, giảng viên, học sinh và sinh viên của Trường. Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản qui phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước gởi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi bổ sung văn bản qui phạm pháp luật.

2. Nhiệm vụ

- Trình Hiệu trưởng ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực công tác thanh tra và pháp chế;

-  Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra về: thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử; cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; thực tập; việc quản lý tài chính, tài sản; khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt bằng 2 hình thức thanh tra thường xuyên và thanh tra đột xuất. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng;

- Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm do Luật Thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học quy định;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các đơn vị và cá nhân trong Trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng và các đơn vị có liên quan những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Trường;

- Chủ trì giúp Hiệu trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ;

- Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực thanh tra và pháp chế; phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị có liên quan, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có thành phần Phòng Thanh tra - Pháp chế;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan dự kiến chương trình xây dựng các văn bản quy định nội bộ của Trường;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ký ban hành;

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản hành chính của các đơn vị;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, xử lý các văn bản nội bộ của Trường; trình Hiệu trưởng phương án xử lý;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực giáo dục;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện pháp luật của các đơn vị trong Trường; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật trong Trường;

- Tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc xử lý các vi phạm pháp luật trong Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác của Nhà trường và do Hiệu trưởng giao.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
: